Author avatar
יצחק בשביס זינגר
1902

סופר יידיש, חתן פרס נובל לספרות (1978). מן הסופרים הראשונים בעולם התרבותי היהודי שתיארו את ההווי היהודי על כל היבטיו מנקודת מבט חילונית מודרנית. אחד המוטיבים המרכזיים ביצירותיו הוא המאבק האידאולוגי בין אמונה לרציונליזם. ספריו הראשונים נכתבו בעברית, אך לאחר זמן מה החליט שעל מנת להגיע לקהל קוראים גדול, עליו לכתוב ביידיש.  זכה להכרה ספרותית  לאחר פרסום ספרו הראשון "השטן בגוריי" (1935) יצירותיו "העבד", "שונאים סיפור אהבה", "שושה", "טייבלה והשד שלה", "ינטל בחור ישיבה", "עושה הנפלאות מלובלין", "הנאהבים והנעימים" ,תורגמו לעשרות שפות, הומחזו והוסרטו.

תכניות עבור יצחק בשביס זינגר
מחברים נוספים